24 Сәу 2021
Страницы Алмалы орта мектебі

Кітапхана

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министірлігі

 Махамбет аудандық білім бөлімі

Мемлекеттік мекемесінің «Алмалы орта мектебі»

коммуналдық мемлекеттік мекемесі

 «Бекітемін»

№1 педогогикалық кеңес

№1 хатттама«___» _________2018ж

Мектеп директоры: _____________Г.Т.Аухадиева

  

Алмалы орта мектебі кітапханасының

2018-2019 оқу жылына арналған

Жұмыс жоспары

 

Бекітемін     Мектеп директоры       Г.Аухадиева

 

                                                                   05.09.2018ж

                    Махамбет  ауданы  Алмалы орта мектебі

Кітапханасының  2018-2019 оқу жылына арналған жылдық

                     ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ

1.Негізігі міндеттері мен бағыттары

Қай заманда болмасын адамзат алдындағы  тұратын басты міндетін терең, білімді еңбек  сүйгіш ұрпақ тәрбиелеп өсіру. Бүгінгі таңда өміріміздегі болып жатқан өзгерістерге байланысты алдымызда түратын негізгі жас жеткіншектеріміз тәуелсіз рухына  тәрбиелеу, яғни халықтық талім –тәрбиеге көңіл бөліп отыр. Халықтықтәлім- тәрбиенің басты ерекшелігі өмірмен тығыз байланыстығында. Халқымыз оөу білім алуға мүмкіншілігі болмаған бұрынғы кездің өзінде ұрпағын еңбекке баулып, адамгершілікке тәрбиелеген. Міне, осындай келешек ұрпақты тәрбиелеуде әрине кітапхананың да алатын рөлі өте зор. Осы орайда жас жеткіншектерімізді кітапханаға көбірек тартыпғ олардфы кітаппен дос болуынғ яғни бос уақыттырын тиімді пайдаланып көбірек кітап оқуына мүмкіндік туғызуда кітапханашылар атқаратын істер ұшан теңіз.

  1. Мектеп кітапханасының жаңа оқу жылындағы негізгі міндеттері:

1.Кітап қорын жаңа кітаптармен толықтыру.

2.Оқырман сұранысын қанағаттандыру.

3.Мұғалімдерге көпшілік жұмыс өткізуге көмектесу(ашық сабақ, сынып сағаттары, тәрбие шаралары т.б)

4.Жаңа түскен кітаптарға информация(насихаттау)

5.Ел президенті 2050-жылға дейінгі даму стратегиясының айқын бағдарламасын оқырмандарға насихаттау, талдау.

6.XXI-ғасыр білімді халық ғасыры болғандықтан қазақ жастары білімге ұмтылуға,Отан сүйгіштікке, ел жандылыққа тәрбиелеу.

7.Еліміздің болашағы ұрпақ тәрбиесіндегі ұлттың келешегі бүгінгі жастарға тәуелсіз еліміздің баяндылығын нығайтуға өркениеттілік пен ғылым жетістіктеріне сәйкестендіру, салауатты өмір сүруге бағыттау, өзіннің құқығын қорғай білуге уйрету.

 

«Бекітілді»                                                                                                                  «Келісемін»

Мектеп директоры;                                                                 Кәсіподақ ұйымының төрайымы

Г.Аухадиева ________                                                                    Э.Дюсепова______________     

Орта білім беретін ұйым  кітапханашысның  үлгі  лауазымдық         нұсқаулығы   

                                              1.Жалпы ережелер    

1.1. Бұл лауазымдық нұсқаулық Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 15 мамырдағы №251-III Еңбек кодексі,ҚР Білім және ғылым министрінің 2009 жылғы 13 шілдедегі”Педогог қызметкерлер мен оларға теңестірілген тұлғалар лауазымдарыныі үлгілік біліктілік сипаттамаларын бекіту туралы”    №338 бұйрығы,Қазақстан Республикасының2007 жылғы 27 шілдедегі  ,,Білім туралы,, №319 заңы, жарғысы  мен Ішкі еңбек тәртібі ережелері және  жергілікті нормативтік актілер негізінде жасалды.

1.2.Кітапханашыны қызметке кәсіподақ пікірін ескере отырып директоры тағайындайды және босатады.

1.3.Кітапханашы демалыста болған кезде және уақытша жұмысқа қабілетсіздігі кезінде оның міндеттері кітапхана меңгерушісіне жүктелуі мүмкін. Мұндай жағдайларда міндеттерді уақытша атқару директорыныңҚР Еңбек кодексі талаптарын саөтай отырып шығарған бұйрығы негізінде жүзеге  асырылады.

1.4.Кітапханашының орта арнайы кітапханашылық немесе жоғары білімі болуы тиіс.

1.5. Кітапханашы тікелей директорына, кітапхана меңгерушісіне бағынады.

1.6.Кітапханашы өз қызметінде ҚР”Білім туралы” заңын, ҚР Үкіметі қаулылары мен жоғары тұрған органдардың кітапхана жұмысы туралы басқару құжаттарын, кітапхана жұмысын ұйымдастыру, есепке алу,инвентаризациялау ережелерін,еңбек қорғау, қауіпсіздік техникасы және өрт қауіпсіздігі нормаларын, оқушыларға білім және тәрбие беру мәселелері бойынша білім беру ісін басқарушы барлық деңгейдегі органдар шешімдерін, сондай-ақ жарғысы мен жергілікті құқықтық актілерді(соның ішінде ішкі еңбек тәртібі ережелерін,осы лауазымдық актіні) еңбек шартын(келісім-шартты)басшылыққа алады.Бала құқықтары туралы конвенцияны сақтайды

1.7.       Білуге тиісті

.ҚР Конституциясын;

.ҚР’’Білім туралы,’’ ‘’Сыбайлас жемқорлықпен күрес туралы,’»Қазақстан Республикасындағы бала құқықтары туралы»заңдарын және басқада білім беру ісі мен кітапхана  жұмыстарына қатысты нормативтік құқықтық актілерді,

.ҚР Еңбек кодексін,

.еңбек қорғау және қауіпсіздік техникасы ережелері мен нормаларын,

.педогогиканы, жас ерешеліктері психологиясын,

.білім беру ұйымдары қызметінің мәнін

.ғылым мен техниканың заманауи жетістіктерін,

.бағдарламалық- әдістемелік құжаттамаларды.

1.8 Кітапханашы компьютерді жане басқада ақпараттық- коммуникациялық технолгияларды, автоматтандырылған кітапханалық ақпараттық бағдарлама жүйесі(КАБИС)мен ғаламдық Internet желісін қолданудың оңтайлы тәсілдерін меңгеруі тиіс.

  1. Функиялары

Кітапханашы қызметінің неғізгі бағыттары мыналар болып табылады.

2.1. Оқушыларға, педагогтар мен оқырмандардың өзге де санаттарына кәтапханалық және ақпараттық- библиографиялық қызмет көрсету арқылы оқу –тәрьие процесі мен өздігінен білім алуды қамтамасыз ету.

2.2.Оқырмандар бойында тәуелсіз тұтынушы дағдыларын қалыптастыру,кітапты және басқада ақпарат жеткізгіш  құралдарды қолдануға,ақпарат іздестіруге, оларды іріктеуге және сыншылдықпен бағалауға үйрету.

2.3.Кітапханалық дәстүрлі технологияларды жетілдіріп,жаңаларын игеру.

  1. Лауазымдық міндеттері

3.1.Оқырмандарға абонементте және оқу залында қызмет көрсетеді.

3.2.Кітапхана қорын орыналастыру және шаңнан арылту ісімен шұғылданады.

3.3.Мерзімді  басылымдарды тіркеу және тігумен айналысады.

3.4. Оқырмандармен жеке және бұқаралық жұмыстар жүргізеді.

3.5. Кітаптарға өңдеу жұмыстарын жүгізеді.

3.6. Қарызы бар оқырмандармен тиісінше жұмыс атқарады.       

3.7.Алматы қаласы Білім беру басқармасының нормативтік актілеріне сәйкес оқушыларды оқулықтармен қамтамасыз ету ісіне жауап береді.  

4.Құқықтары.  

4.1.Кітапхана алдына қойылған міндеттерді шешуге байланысты ақпараттарға еркін қол        жеткізе алады.

 4.2. Өздігінен білімін жетілдіруге.  

5.Жауапкершілігі   

5.1.Жарғы мен ішкі еңбек тәртібі ережелерін, директорының заңды өкімдерін немесе өзге де жергілікті  нормативтік актілерді, осы нұсқаулықта көрсетілген лауазымдық міндеттерін дәлелді себепсіз орындамағаны немесе тиісінше  орындамағаны үшін кітапханашы еңбек заңнамаларында белгіленген ретпен тәртіптік жауапкершілікке тартылады.

5.2.Өз лауазымдық міндеттерін орындамауына байланысты ----------------немесе білім беру прцесіне қатысушыларға келтірген зияны үшін кітапханашы еңбек заңнамаларында белгіленген тәртіппен ішінара материалдық жауапершілікке тартылады.

6.Өзара қарым-қатынас және лауазым бойынша байланыс.

6.1. _______  сағаттық жұмыс аптасы негізінде жасалып, директоры бекіткен график бойынша жұмыс істейді.

6.2. Директорынан, кітапхана меңгерушісінен   нормативтік-құқықтық және ұйымдық-әдістемелік сипатта ақпараттар алады,тиісті құжаттармен қол қоя отырып танысады.

6.3.Оқушылармен, мұғалімдермен,___________білім алушы балалардың ата-аналарымен тығыз байланыста жұмыс істейді.  

 

             2018-2019 оқу жылына арналған жұмыс жоспары.   

Р\с

Шаралар мазмұны

Өткізу түрі

Уақыты

Жауапты

1

Мектеп оқушыларына және мұғалімдерге берілетін оқулықтармен, әдістемелер дайындау.

 

Реттеу

 

Кітапханашы

2

Барлық мектеп оқушыларын және мұғалімдерді оқулықтармен, әдістемелермен қамту

 

 

Тарату

 

Кітапханашы

Сынып жетекшілер

 

3

ҚР Конституциясына арналған бұрыш ұйымдастыру

 

Әңгіме сағаты

 

Кітапханашы

4

Құжат бойынша жаңа оқулықтарды қабылдау, кітаптарды іріктеу,құжатпен салыстыру, саны мен құнын есептеу.кітаптарды суммарный кітапқа тіркеу, штампылау.

 

 

 

Оқулық келген кезде

 

 

 

 

Кітапханашы

5

Мектеп кітапханасына арналған автоматтандырылған ақпараттық кітапханалар жүйесі АИБС МАRKSQLбағдарламасын жүзеге асыру және онымен жұмыс жасау.

 

 

 

Ақпарат құралдары

 

 

 

Оқу жылы бойына

 

 

 

Кітапханашы

6

Жетіспейтін оқулықтардың тізімін шығарып,аудан көлеміндегі мектептермен байланыс жасап,оқулықтарды жеткізіп отыру

 

 

Тексеру сыныптарды аралау

 

 

Оқу жылы бойына

Кітапханашы пән мұғалімдері

7

«Кітап сүюшілер»үйірмесінің жаңа  құрамын құру.

Уақытында

 

Кітапхана, сынып оқушылары

                                              

 

 

                 Кітапхана жұмысының негізгі жұмыстары.

  1. Жинақтау

Кітапхана жұмысының атаулары

Өлшем бірліктері

1позицияға берілген норма

Жұмыс сағаты

1

Позициялауды қарау

1 позиция

1минут

60сағат жыл

2

РайОНО арқылы сұраныстарды рәсімдеу

1тапсырма

4минут

15сағат

3

Мерзімді баспасөзге жазылу, каталогтар қару, жиынтық тапсырыстарды рәсімдеу

1атау

4минут

15сағат

 

  1. Кітап қорының есебі,келіп түскен басылымдарды қабылдау

Кітапхана жұмысының атаулары

Өлшем бірліктері

1позицияға берілген норма

Жұмыс сағаты

4

Ілеспе құжат бойыншажаңа әдебиеттерді қабылдау,кітаптарды іріктеу,құжатпен салыстыру, саны мен құнын есептеу.

 

 

1кітап

 

 

1

 

 

60сағат

5

Кітаптарды штамплау

1кітап

0,3

180сағат

6

Кітаптарды түгендеу,инвентарь кітабына түсіру,инвентарлық нөмірді титуалдық парақпен17 бетке түсіру

 

 

1кітап

 

 

1

 

 

60сағат

7

Суммарлық есеп. Кітаптарды суммарлық есеп кітабына жазу

1кітап

1

60сағат

8

Кітапхана қорын тексеру. Инветарлық тәртіппен тексеру

1кітап

1

60сағат

9

Есептен шығарылған кітаптар есебі.жоғалғандардың орнына оқырмандардан алған  кітаптарды есеп дәптеріне жазу

 

 

1кітап

 

 

1

 

 

60сағат

10

Есептен шығарылған кітаптарға акт жасау

1кітап

1

60сағат

11

Инвентардан кітаптарды акт бойынша шығару және инвентарлық кітапқа  белгі салу

 

1кітап

 

1

60сағат

 

 

 

3.Кітаптарды  жіктеу және авторлық белгілерді анықтау

Кітапхана жұмысының атаулары

Өлшем бірліктері

1позицияға берілген норма

Жұмыс сағаты

 

 

 

12

Баспалық карточкалар кітаптарды жіктеу басылыммен танысу, кітаптарға,қабылданған жіктеу таблицасы бойынша индекс табу,индексті басылымға түсіру.

 

 

 

Атау

 

 

 

4,6

 

 

 

13

13

Авторлық таблица бойынша авторлық белгіні анықтау

Атау

15

4

14

Қиын кітаптарды жіктеу

Атау

15

4

 

       4.Кітаптарды каталогтық сипаттау

Кітапхана жұмысының атаулары

өлшем бірліктері

1 позицияға берілген норма

Жұмыс сағаты

15

Кітаптарды дубликат барын тексеру

Кітап

2

30

16

Каталогты, карточкаларды қолмен көшіру

Атау

4

15

17

Дубликатты каталогты қолмен жазу

Карточка

2

20

  1. Каталогтармен жұмыс

Кітапхана жұмысының атаулары

Өлшем бірліктері

1 позицияға берілген норма

Жұмыс сағаты

18

Карточкаларды алфавиттік каталогке қою үшін қатаң альфвиттік тәртіппен іріктеу

Карточка

4

15

19

Алдын ала іріктелген  карточканы альфвиттік каталогқа орыналастыру

Карточка

0,2

120

20

Жүйелік каталогқа қою үшін карточкаларды индекс бойынша бөлім ішінде алфавит бойынша іріктеу

Карточка

0,3

180 сағат

21

Есептен шығарылған кітаптарды;    1.Алфавиттік        катаологтан.2.Жүйелік каталогтан алып қою.

Карточка

0,3

 

0,3

180 сағат

 

180 сағат

22

1.Алфавиттік каталогқа арналған бөлгіштерді. 2.Жүйелі кат арналған бөлгіштерді жазу

Бөлгіш

4

 

5

15сағат

12сағат

 

6.Кітаптарды кітапханалық өңдеу

Кітапхана жұмысының атаулары

Өлшем бірліктері

1позицияға берілген норма

Жұмыс сағаты

23

Кітапқа қалташалар желімдеу

Қалта

4

15сағат

24

Кітапқа қайтару парақ мерзімін  желімдеу

Парақ

4

15 сағат

25

Кітапқа яярлык желімдеу

Ярлык

1

60 сағат

26

Кітап формулярын толтыру

Фолрмуляр

1

60 сағат

 

  1. Кітапхана қорымен жұмыс жүргізу

Кітапхана жұмысының атаулары

Өлшем бірліктері

1 позицияға берілген норма

Жұмыс сағаты

27

Кітаптар бөлімінде жіктеу индикстеу, авторлық белгілер бойынша орналастыру

Кітап

0,4

15сағат

28

Журнал атауын жылы бойынша орналастыру

Журнал

0,4

15сағат

29

Кітаптарды жүйлі және алфавиттік тәртіппен орналастыру

Кітап

1

60сағат

30

Журналдарды орналастыру

Журнал

1

60сағат

31

Қордың орналасуын тексеру

Кітап

0,3

180сағат

32

Газеттердің тігіндісі

Газет

0,4

15сағат

33

Сөрілер бөлгіштер

1.Қорды алфавиттік орналастыру

2.Қорды жүйелік орналастыру

Бөлгіш

           3

4

20сағат

15сағат

34

Маңызы ескірген кітаптарды карап сөреден алып қою

Кітап

5

12сағат

35

Кітаптарды газет- журналдарды туптеу

Басылым

6

10сағат

36

Тозығы жеткен кітаптарды карап, сөреден алып кою

Кітап

1

60сағат

 

  1. Оқырмандарға қызмет көрсету және кітаптарды беруге әзірлеу

Кітапхана жұмысының атаулары

Өлшем бірліктері

1позицияға берілген норма

Жұмыс сағаты

37

Өткен күннің қортындысын шығару

Кунде жіберу

20

 

38

Кунделікке жаңа оқырман жазу

Оқырман

1

 

39

Бережағы бар оқырмандар фурмаулярымен жұмыс

Оқырман

1

 

40

Ай ішіндегі жұмыс қортындысын кунделік бойынша есептеу

Оқырман

1

 

41

Оқырман формаулярына талдау жасау

Ай сайын

30

 

42

Оқырман фурмулярын орналастыру

Формуляр

0,3

 

43

Кітаптарды оқырмандарға бөлгіш жазу

бөлгіш

0,3

 

44

Кітаптарды беруге әзірлеу

бөлгіш

1

 

45

Жаңа кітаптарды кезеңдік және баска басылымдарды қарап шығыу

1басылым

60

 

 

  1. Оқырмандарға қызмет көрсету

Кітапхана жұмысының атаулары

Өлшем бірліктері

1позицияға берілген норма

Жұмыс сағаты

46

Оқырмандарды кітапханаға жазу формуляр толтыру,алфавиттік кітапка жазу оқырманмен кітапханалық ереже туралы әңгімелесу

Оқырман

5

12сағат

47

Оқырман қайтарған әдебиетті қабылдау оқырманның формулярына белгі салу, кітап формулярын салу.

Оқырман

4

15сағат

48

Абанаментті кітап беру, әдебиетті оқырман формулярына жазу, қайтару мерзімін кою.

Оқырман

4

15сағат

49

Кітап қол жетер жерде тұрса, сөре жанында оқырманмен әңгіме жүргізу

консультация

3

20сағат

50

Оқырмандарға оқу залында қызмет көрсету,әдебиетті кабылдау,беру.

Оқырман

4

15сағат

51

Каталог пен карточка жанында оқырманға консультация

Консультация

4

15сағат

52

Оқырманның ауызша тапсырма бойынша әдебиетті іріктеу

Кітап

3

20сағат

53

Белгілі бір тақырып жөніндегі әдебиетті іріктеу

Көрсеткіш

15

4сағат

54

Библиографиялық жұмыс. Жаңа библиографиялық көрсеткіштермен, құралдармен, кітап шежіресімен танысу

Көрсеткіш

15

4сағат

55

Библиографиялық анықтама беру.Ауызша

Анықтама

15

4сағат

56

Газет-журналдарға мақалалар жазу

карточка

3

20сағат

57

Ақпараттық тізімдер жасау.

Кітап

2

30сағат

58

Библиографиялық шолуға әдебиетті іріктеу, шолуға әзірлеу өткізу.

3-6 кітап

20

3сағат

 

10.Бұқаралық жұмыстар

Кітапхана жұмысының атаулары

Өлшем бірліктері

1позицияға берілген норма

Жұмыс сағаты

 

Оқырмандар конференциясы

1-конф-я

-

60сағат

 

Әдеби кеш

1көрме

-

50сағат

 

Кітап көрмесін ұйымдастыру

1көрме

-

7-21сағат

 

Бір тақырыптық кітап көрмесін ұйымдастыру

1тақырыптық көрме

-

3сағат

 

Кітапхана плакатын безендіру

Плакат

-

10-14сағат

 

Тақырыптық сөре әзірлеу

Сөре

-

1-3сағат

 

норма

 

 

1500сағат

 

 

Алмалы орта мектебінде 2018-2019оқу жылында 1-11сыныптар, МАД тобы, шағын орталық топтарының оқулықпен қамтылуы

 

Р\с

Сыныбы

Оқушы

Беру керек

Бары

Керегі

Қамтылуы

1

1сынып

103

1611

1611

 

100%

2

2сынып

87

1044

1044

-

100%

3

3сынып

78

1638

1638

-

100%

4

4сынып

72

812

812

-

100%

 

1-4сын

340

5105

5105

 

100%

5

5сынып

63

945

945

-

100%

6

6сынып

51

867

867

-

100%

7

7сынып

52

1144

1144

-

100%

8

8сынып

42

840

840

-

100%

9

9сынып

48

984

984

-

100%

 

5-9сын

256

4780

4780

-

100%

10

10сынып

16

288

288

-

100%

11

11сынып

25

463

463

-

100%

 

10-11сын

41

751

751

-

100%

 

1-11сынып

637

10636

10636

 

100%

12

Мад

80

1440

1440

-

100%

13

ш\о

40

440

440

-

100%

 

Мад +ш\о

120

1880

1880

-

100%

 

Барлығы

757

12516

12516

 

100%

 

Мектеп директоры                                                     Г.Аухадиева

Мектеп кітапханашысы Молдақұлова Гүлшара Төреғалиқызы